Marketing a prawo odc.2

Zasady organizowania konkursu na Facebooku, czyli jak dobrze zrobić regulamin konkursu – przeczytajcie.

Definicje:
Regulamin konkursu – jest to nośnik umowy zawieranej na odległość pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem, który określa warunki uczestnictwa w konkursie, służy do wielokrotnego stosowania oraz zostaje przygotowany w sposób jednostronny przez Przedsiębiorcę.

Uczestnik konkursu – osoba fizyczną, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która bierze udział w konkursie.

Organizator osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną, a jedną z tych usług jest organizacja konkursu.

Loteria – gra losowa o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Organizacja loterii wymaga spełnienia dodatkowych warunków określonych w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Klauzule niedozwolone/ klauzule abuzywne są to przykłady zapisów regulaminu/umowy, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumentów oraz nie zostały ustalone indywidualnie.

Organizacja konkursu od lat była świetną formą promocji. Dzięki rozwojowi Internetu można bardzo łatwo i skutecznie zorganizować i rozpropagować konkurs, a za nim usługi lub produkty Organizatora. Najczęściej jednak przedsiębiorcy lub firmy świadczące usługi marketingu social media nie dbają o to, aby zasady konkursu były jasne i …czytaj więcej